REGULAMIN

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portali działających pod adresami internetowymi: www.bookgame.pl,  www.bookbil.pl oraz  www.bookbowl.pl 

§1. DEFINICJE:

Administrator - Bitart sp z o.o. , z siedzibą w Krakowie (30-364), przy ulicy Pychowickiej 7/109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676456, REGON: 36721696800000, NIP: 6762528665, adres poczty elektronicznej: biuro@bookgame.pl, będąca właścicielem Portalu;

Portal – serwis internetowy bookgame.pl, www.bookbil.pl, bookbowl.pl umożliwiający Użytkownikom dokonywanie rezerwacji w różnych Klubach na terenie Polski;

Użytkownik - każda osoba, która korzysta w jakikolwiek sposób z Usług Portalu;

Klient – zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto; O ile Regulamin nie stanowi inaczej, do Klienta zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika;

Operator – osoba lub podmiot będący przedsiębiorcą, przedstawiający na Portalu ofertę rezerwacji w zarządzanym przez siebie Klubie;

Klub – klub na terenie Polski, w którym można dokonać rezerwacji, zarządzany przez Operatora;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Rezerwacja – zawarcie przez Klienta za pośrednictwem Portalu umowy z Operatorem o świadczenie usługi dotyczącej udostępnienia przez Operatora Klientowi Stołu Bilardowego, Toru do gry w Bowling/Kręgle w celu przeprowadzenia przez Klienta gry sportowej Bilard Pool, Snooker, Bowling, Kręgle w Klubie, w wybranym terminie;

Konto –konto zakładane przez Użytkownika w Portalu według procedury rejestracyjnej określonej w § 3 niniejszego Regulaminu, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług udostępnianych przez Administratora w Portalu, na warunkach wskazanych w Regulaminie;

Stół – tół bilardowy wraz z wyposażeniem niezbędnym do gry sportowej w Bilard Pool lub Snooker, oferowany za pośrednictwem Portalu przez Operatora do Rezerwacji na określony czas;

Tor do gry w Bowling, Kręgle - tor wraz z wyposażeniem niezbędnym do gry sportowej w Bowling lub Kręgle, oferowany za pośrednictwem Portalu przez Operatora do Rezerwacja na określony czas. 

Usługa – udostępnianie przez Administratora Użytkownikom treści Portalu, polegające na umożliwieniu Użytkownikom przeglądania ofert oraz dokonywania Rezerwacji i zawierania umów z Operatorami za pośrednictwem Portalu, a także korzystanie z pozostałych funkcjonalności Portalu po  dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na Konto;

Strona Płatności – strona internetowa www.tpay.com, administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A.

Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Klientem z chwilą aktywacji Konta; W ramach Umowy o Świadczenie Usług Administrator umożliwia Klientom, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, dostęp do Usług oferowanych w ramach Portalu.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Portalu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 2. Do korzystania z Portalu niezbędne  jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa (np: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome). W celu założenia Konta niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego.

 3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Świadczenie Usług przez Administratora na rzecz Klientów odbywa się na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, wskazanej w § 3  ust. 4 Regulaminu.

 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest realizowana przez Administratora niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

 5. Usługi świadczone przez Administratora są odpłatne. Wszystkimi opłatami z tytułu świadczenia Usług obciążany jest Operator, zgodnie z zawartą przez Administratora z Operatorem umową. Klienci dokonują opłat na rzecz Operatora w przypadku dokonania Rezerwacji, zgodnie z zamieszczoną przez Operatora ofertą.

 6. Portal jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otwarcie go w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie jego treści, w tym zapoznanie się z ofertami Operatorów.

 7. Korzystanie przez Użytkowników z pełnego pakietu Usług dostępnych w ramach Portalu, tj. dokonanie przez Klienta Rezerwacji Stołu/Toru wymaga rejestracji w Portalu i aktywacji Konta.

§3.  REJESTRACJA

 1. Rejestracji w Portalu Użytkownik dokonuje poprzez wykonanie następujących czynności:

 2. wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Portalu, poprzez podanie danych Użytkownika, tj.: adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego, Imienia, Nazwiska oraz ustalenie przez Użytkownika hasła do Konta; Wypełnienie formularza może nastąpić także poprzez skorzystanie z funkcjonalności: „zarejestruj przy użyciu konta Facebook”.

 3. dokonanie aktywacji Konta, poprzez podanie przez Klienta podczas rejestracji otrzymanego na podany przez Użytkownika numer telefonu kodu sms. Dokonanie aktywacji Konta umożliwia Użytkownikowi zalogowanie na Konto.

 4. Dokonanie rejestracji zgodnie z ust. 1 powyżej możliwe jest poprzez kliknięcie „zarejestruj się” na stronie Portalu, a także podczas dokonywania Rezerwacji, po wyszukaniu i dokonaniu wyboru Stołu, który Użytkownik chce zarezerwować.

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

 6. Z chwilą aktywacji Konta, dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

 7. Po dokonaniu aktywacji i zalogowaniu na Konto, możliwe jest uzupełnienie danych Klienta w zakładce „edycja danych”, ułatwiających korzystanie z funkcjonalności Portalu.

 8. Po zalogowaniu na Konto Klient ma możliwość aktualizacji swoich danych w zakładce „edycja danych”.

 9. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 10. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się na Konto podając adres poczty elektronicznej oraz używając ustalonego wcześniej na stronie Portalu hasła.

 11. Założyć Konto w ramach Portalu może Użytkownik będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik będący osobą fizyczną, mającą ukończone 16 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może założyć Konto w ramach Portalu i korzystać z Usług w zakresie, w jakim może zawierać umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub w zakresie, w jakim posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie Umowy. Użytkownik lub jego opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność  za działania niepełnoletniego Użytkownika podejmowane w ramach Portalu.

 12. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

 13. Klient zobowiązuje się do przechowywania danych niezbędnych do zalogowania się na Konto w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

 14. Klient zobowiązuje się do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Klienta.

 15. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.

 16. Klient zobowiązuje się do powiadomienia Administratora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.

§4. REZERWACJE:

 1. Administrator w ramach Portalu umożliwia Użytkownikom wyszukanie ofert oraz dokonanie Rezerwacji Stołu/Toru zgodnie z opisem oferty udostępnionym przez Operatora, zawierającym m.in. informacje takie jak: nazwa i lokalizacja Klubu, rodzaj Stołu/Toru, rodzaj gry, data i czas w którym możliwa jest Rezerwacja Stołu/Toru, wysokość opłaty za Rezerwację Stołu/Toru.

 2. Użytkownik może dokonać Rezerwacji w następujący sposób:

       a) skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej na stronie Portalu;

       b) dokonanie wyboru Klubu, wielkości Stołu (w przypadku gry w Pool Bilard/Snooker), rodzaju gry, ilości Stołów/Torów, terminu Rezerwacji, liczby godzin oraz kliknięcie przycisku: „zarezerwuj”;

       c) dokonanie rejestracji Konta lub zalogowanie na Konto, dokonanie wyboru sposobu płatności oraz kliknięcie przycisku: „zarezerwuj i zapłać w klubie” lub “zarezerwuj i zapłać online”;

       d) w przypadku wyboru płatności on-line - dokonanie płatności za Rezerwację.  

       3. Dokonując Rezerwacji Stołu/Toru, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 powyżej, Klient zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usługi udostępnienia Klientowi Stołu wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia gry sportowej, na warunkach określonych przez Operatora w ofercie oraz zgodnie z dokonaną Rezerwacją.

       4. Z chwilą złożenia Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi, u którego Klient dokonuje Rezerwacji, informacji obejmujących dane osobowe Klienta zawarte na jego Koncie, podane podczas rejestracji, niezbędne dla dokonania Rezerwacji u Operatora oraz wykonania przez Operatora zawartej z Klientem umowy.

       5. Klient dokonując Rezerwacji Stołu/Toru, może skorzystać z następujących form płatności na rzecz Operatora:

       a) płatność on-line podczas dokonywania Rezerwacji, za pośrednictwem Strony Płatności;

       b) płatność gotówką lub kartą płatniczą (jeżeli Operator udostępnia taką formę płatności) na miejscu w Klubie, przed udostępnieniem Stołu bilardowego przez Operatora.

       6. Niedokonanie płatności przez Klienta w przypadku wyboru płatności on-line, skutkować będzie anulowaniem Rezerwacji.

       7. Klient może anulować swoją Rezerwację przed terminem udostępnienia Stołu/Toru, poprzez kliknięcie na Koncie przycisku „anuluj rezerwację” w zakładce: „rezerwacje”. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości anulowania Rezerwacji na mniej niż 5 godzin przed datą udostępnienia Stołu/Toru, pobrana od Klienta opłata za Rezerwację Stołu/Toru nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości anulowania rezerwacji na więcej niż 5 godzin przed datą udostępnienia Stołu, pobrana od Klienta opłata zostanie zwrócona Klientowi na wskazany podczas anulowania Rezerwacji numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia anulowania Rezerwacji.

§5. POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI PORTALU

 1. Po zakończeniu korzystania z usługi udostępnienia Stołu/Toru, Klient jest uprawniony do wystawienia na Portalu opinii dotyczącej Klubu.

 2. W celu skorzystania z funkcjonalności znalezienia sparingpartnera do gry w Bilard Pool, Snooker, Bowling, Kręgle  Klient powinien:

       a) zaznaczyć na swoim Koncie okienko: „pokazuj mnie na liście wyszukiwania graczy”; oraz

       b) uzupełnić w zakładce „panel sparingpartnera” swój poziom gry, wybrać województwo, miasto, dodać swój opis, zdjęcie oraz preferowane Kluby.

       3. W przypadku wyszukiwania sparingpartnera do gry, na liście widoczne jest Imię Klienta oraz pierwsza litera jego Nazwiska, opis, zdjęcie, poziom gry oraz preferowane Kluby. Dla innych Klientów nie są widoczne dane kontaktowe Klienta, takie jak adres email czy  numer telefonu Klienta.

§6. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku działania siły wyższej, awarii technicznej lub niedozwolonych działań Użytkowników, a także w przypadku gdy jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, poprawą jakości świadczeń lub udoskonalaniem funkcjonalności Portalu, korzystanie przez Użytkowników z Portalu może być czasowo ograniczone. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem internetowym Portalu.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników lub Operatorów z Portalu w sposób  niezgodny z prawem.

 4. Administrator nie jest inicjatorem opinii dotyczących Klubów, opisów i zdjęć Klientów oraz materiałów dotyczących ofert Operatorów udostępnienia Stołów/Torów, umieszczonych na Portalu. 

 5. Administrator nie wybiera odbiorców opinii dotyczących Klubów, opisów i zdjęć Klientów oraz materiałów dotyczących ofert Operatorów udostępnienia Stołów/Torów umieszczonych na Portalu.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość opinii dotyczących Klubów oraz opisów i zdjęć umieszczonych na Portalu przez Użytkowników oraz materiałów dotyczących ofert Operatorów udostępnienia Stołów/Torów umieszczonych na Portalu. 

 7. Administrator nie prowadzi uprzedniego nadzoru nad opiniami dotyczącymi Klubów, a także opisami i zdjęciami Klientów umieszczanymi na Portalu przez Użytkowników. 

 8. Administrator umożliwia Użytkownikom i Operatorom zawieranie umów świadczenia usług udostępnienia Stołów/Torów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu oraz za wykonanie bądź niewykonanie przez strony, tj. Klienta i Operatora, zawartych przez strony umów. 

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności  za:

       a) składane przez Operatora oświadczenia, w tym prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Operatora;

       b) brak zainteresowania Klubem i oferowanymi Stołami/Torami;

       c) korespondencję i  uzgodnienia pomiędzy Klientami;

       d) jakość i bezpieczeństwo oraz standard oferowanych Stołów/Torów.

       10. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami  i Operatorami i nie gwarantuje, że Klient oraz Operator mają możliwość zawarcia i wykonania umowy.

       11. Administrator jest właścicielem praw do Portalu, jego nazwy oraz domeny internetowej Portalu. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do treści zawartych na stronie Portalu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora lub niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu jest zabronione.

§7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest:

       a) pomawianie, znieważanie lub zniesławianie innej osoby oraz inne działania naruszające dobra osobiste;

       b) umieszczanie fragmentów treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;

       c) obrażanie uczuć religijnych;

       d) umieszczanie fragmentów treści dotyczących lub mających związek z czynami zabronionymi, nawoływanie do popełniania czynów zabronionych lub ich pochwalanie;

       e) nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych.

       3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób nienaruszający Regulaminu, przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.

       4. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić dostęp do Portalu lub korzystanie z Portalu lub destabilizowałyby pracę Portalu, w tym w szczególności umieszczanie odnośników do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub przeznaczonych do wyłudzania danych.

       5. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Portal i jego zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania (w tym dokonywania zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności) w treść, strukturę, formę, grafikę, oprogramowanie, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu.

       6. Użytkownik, zamieszczając w Portalu opinię dotyczącą Klubu lub swój opis i zdjęcie w celu znalezienia sparingpartnera, zobowiązany jest posiadać pełne prawa do korzystania z zamieszczonych treści w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw do wizerunku, praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, dotyczących zamieszczanych w Portalu treści.

       7. Operator samodzielnie ustala treść materiałów dotyczących oferty Rezerwacji Stołu/Toru, umieszczonej na Portalu. Administrator nie modyfikuje informacji zawartych w materiałach dotyczących oferty Rezerwacji Stołu/Toru.

       8. Użytkownik, z chwilą umieszczenia w Portalu opinii lub innych fragmentów treści, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu treści na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 w/w ustawy, w zakresie niezbędnym do opublikowania umieszczonej przez Użytkownika treści w Portalu oraz zapewnienia zgodności treści z Regulaminem. Użytkownik nie będzie wykonywał wobec Administratora autorskich praw osobistych w stosunku do treści umieszczonych przez tego Użytkownika w Portalu, w zakresie niezbędnym do opublikowania treści w Portalu oraz zapewnienia ich zgodności z Regulaminem.

       9. Administrator jest uprawniony do usuwania określonych treści z Portalu (w tym oferty Rezerwacji, opisu Klienta lub opinii), w przypadku gdy treść:

       a) narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa;

       b) jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

       c) jest obraźliwa lub wulgarna;

       d) narusza prawa Administratora lub osób trzecich.

       3. Określona treść zamieszczona przez Użytkownika w Portalu może zostać usunięta również w przypadku, gdy Użytkownik:

       a) podał nieprawdziwe lub nieaktualne dane identyfikujące;

       b) utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub Administratora;

       c) wykorzystuje Portal do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem;

       d) ingeruje w poszczególne elementy Portalu.

       4. Administrator niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze usunięcia określonych treści, umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

§8. DANE OSOBOWE:

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez  Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług Portalu. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż korzystanie z  Usług Portalu, np. otrzymywanie od Administratora lub Operatorów informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik może wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji w każdym czasie, m.in. w zakładce „zgody” na Koncie użytkownika.

§9. REKLAMACJE:

 1. Reklamacja związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Administratora może zostać złożona np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bookgame.pl

 2. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

 4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu z Administratorem oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

 5. Użytkownik będący Konsumentem jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Użytkownik będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bookgame.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. m.in. w przypadku gdy za zgodą wyrażoną przez Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Administratora zostało rozpoczęte, a także w przypadku dokonania Rezerwacji Stołu/Toru i zawarcia w związku z tym umowy o świadczenie usługi, o której mowa w art. 38 ust 12, tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§11. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG:

 1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Konta z Portalu.

 3. Użytkownik może usunąć Konto z Portalu poprzez skorzystanie w panelu Klienta na Koncie z zakładki „usuń konto” oraz dokonanie potwierdzenia poprzez kliknięcie w link otrzymany na adres e-mail Użytkownika.

 4. Administrator  jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Konta, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika i wskazaniu przyczyny rozwiązania umowy, w przypadku gdy:

 5. Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

 6. Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane;

 7. Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usług.

§12. DANE KONTAKTOWE:

 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem powiadomień w Portalu, podanego przez Zarejestrowanego Użytkownika adresu poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

 2. Użytkownik może się skontaktować z Administratorem m.in. w następujący sposób:

       a) za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail: biuro@bookgame.pl;

       b) za pośrednictwem  Portalu, korzystając z formularza kontaktowego;

       c) za pośrednictwem  poczty pod adresem: ul. Pychowicka 7/109, 30-364 Kraków.

§13. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Administrator informuje, że korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane m.in. z:

 1. możliwością wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie;

 2. możliwością instalacji złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci Internet;

 3. możliwością korzystania z informacji pochodzących od osób nieposiadających uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.

 4. W przypadku, gdy zamieszczenie treści w ramach Portalu zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa, praw autorskich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia o takim naruszeniu, dokonanego przez osobę uprawnioną, Administrator podejmie działania mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.

 5. Zawiadomienia o naruszeniu mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu, na adres poczty elektronicznej Administratora lub pisemnie.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 styczeń 2019 r.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Portalu.

 3. Regulamin  zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:

 4. Załącznik nr 1: Polityka Prywatności,

 5. Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

 6. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 8. Zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 9. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (tj. od utworzenia Konta) możesz od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania odstąpienia od umowy przed upływem terminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli za Twoją zgodą wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Administratora zostało rozpoczęte, a także w przypadku dokonania Rezerwacji Stołu/Toru i zawarcia w związku z tym umowy o świadczenie usługi, o której mowa w art. 38 ust 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

-    Adresat: ……………………………………..

-    Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy: ……………………………………..

-    Data zawarcia umowy: ………………………………..

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

-    Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

-    Data: ………………………………..