POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez BookGame.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@bookgame.pl lub pocztowo na adres BookGame. 
 
I. DEFINICJE
BookGame - oznacza Bitart sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie (30-364), przy ulicy Pychowickiej 7/109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676456, REGON: 36721696800000, NIP: 6762528665, adres poczty elektronicznej: biuro@bookgame.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą BookGame prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.bookgame.pl, www.bookbil.pl, www.bookbowl.pl

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.bookgame.pl, www.bookbil.pl, www.bookbowl.pl

Klient - oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Operator - osoba lub podmiot będący przedsiębiorcą, przedstawiający w Serwisie ofertę rezerwacji stołu bilardowego/toru do gry w bowling/kręgle w zarządzanym przez siebie klubie.

RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

II. DANE OSOBOWE 
1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług BookGame, czyli korzystasz z Serwisu, dokonujesz rejestracji w Serwisie i korzystasz z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w Serwisie lub otrzymujesz od nas wiadomości pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu komórkowego. 

2.W zależności od usług, z jakich korzystasz, BookGame przetwarza następujące dane  osobowe:
a)Przy rejestracji w Serwisie: adres e-mail, wybrane hasło, Imię i Nazwisko, numer telefonu
b)Klient może uzupełnić na swoim koncie w Serwisie także dodatkowe dane, ułatwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, na przykład: zezwolić na lokalizację, wpisać miasto, województwo, poziom gry, opis i treść dowolnie dodaną przez Klienta, zamieścić zdjęcie; 
c)Przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie oraz korespondencji elektronicznej: Imię, Nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta;
d)Przy dokonywaniu zamówienia usług Operatorów w Serwisie: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rezerwacjach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta.

3. BookGame wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług BookGame, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej i korespondencji sms w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala BookGame przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. BookGame wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do BookGame, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach, potwierdzenia założenia konta w Serwisie lub dokonania rezerwacji oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BookGame (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. BookGame wysyła do Klientów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w każdym czasie, m.in. poprzez zmianę ustawień na Koncie użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W przypadku dokonania rezerwacji stołu bilardowego/toru do gry w bowling/kręgle w klubie Operatora i zawarcia umowy przez Klienta z Operatorem za pośrednictwem Serwisu, Operator posiada dostęp do danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji w Serwisie i dokonywania rezerwacji, niezbędnych dla wykonania umowy pomiędzy Operatorem i Klientem, tj.: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rezerwacji, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta.  Przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy z Operatorem (podstawa przetwarzania danych przez Operatora z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Klient może także za pośrednictwem Serwisu wyrazić zgodę na wysyłkę przez Operatora komunikatów marketingowych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera od Operatora w każdym czasie, poprzez kontakt z Operatorem. 

7. Utworzony przez Klienta profil w Serwisie, przy włączeniu przez zarejestrowanego Klienta na koncie funkcjonalności „pokazuj mnie na liście wyszukiwania graczy”, w celu znalezienia sparingpartnera do gry, może być wykorzystywany przez innych Klientów do wzajemnych kontaktów za pośrednictwem Serwisu. Inni Klienci Serwisu posiadają w takiej sytuacji dostęp do następujących danych Klienta: Imię, pierwsza litera nazwiska, poziom gry, województwo, miasto, zdjęcie, preferowane kluby oraz poziom gry. Klienci mogą udostępniać swoje dane osobowe na swoich profilach, do których dostęp może mieć każdy zarejestrowany Klient, na podstawie własnej decyzji. Klient powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności możliwość zidentyfikowania Klienta przez innych Klientów, utrata części prywatności itp.

8. BookGame wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, BookGame nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, BookGame może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

9. BookGame powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu BookGame. BookGame udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych na rzecz BookGame. BookGame powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu BookGame. W  przypadku przekazywania danych, BookGame zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz BookGame.

10. BookGame nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw BookGame.

11. BookGame nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

12. BookGame przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na BookGame przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

13. BookGame zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

14. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez BookGame. 

15. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

16. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez BookGame. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest BookGame niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez BookGame przetwarzania objętego sprzeciwem. BookGame przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez BookGame danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są BookGame niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez BookGame.

18. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

19. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

20. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/

III. POLITYKA COOKIES
1. BookGame nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez BookGame wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.

3. Stosowane przez BookGame Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.

4. BookGame zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

5. BookGame zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
c) w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.

6. BookGame zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez BookGame między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane. 

7. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta

8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

9. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie.

10. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BookGame (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).